055-3600102 info@be-insured.info

Dienstenwijzer

Wij willen ons graag aan je voorstellen en je informeren over onze werkwijze. Als je besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet je waar je aan toe bent en wat wij wederzijds van elkaar mogen verwachten.

Wie zijn wij?
Be-insured biedt je deskundige advisering en diensten op het gebied van zorgverzekeringen, ziekteverzuimverzekeringen, WIA verzekeringen en overige schadeverzekeringen. Onder de naam Youngtimerpolis.nl biedt be-insured verzekeringen aan voor (semi) klassieke voertuigen.

Hoe kun je ons bereiken?
Bezoekadres en postadres : Schumanpark 41B, 7336AM Apeldoorn
Telefoon : 055-3600102
E-mail : info@be-insured.info
Internetadres : www.be-insured.info

Inschijfnummer KvK : 08156158

Onze relatie met verzekeraars
Ons kantoor werkt met door ons zorgvuldig geselecteerde verzekeringsmaatschappijen en gevolmachtigde kantoren. Wij baseren onze advisering en bemiddeling op onze ervaringen met deze aanbieders en op een gedegen analyse van de ruime keus aan producten.

Adviesvrij
Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben je te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken of verzekeraars.

Onze onafhankelijkheid
Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

Onze diensten
Binnen ons kantoor bieden wij de volgende advies- en bemiddelingsdiensten: bemiddeling uitsluitend in combinatie met advisering.

Wij kunnen je van dienst zijn op het gebied van zorgverzekeringen, ziekteverzuimverzekeringen, WIA verzekeringen en overige schadeverzekeringen. Omdat financiële dienstverlening zich vaak uitstrekt tot een bredere oriëntatie op financiële producten, kun je van ons een integrale aanpak verwachten die rekening houdt met wat in je specifieke situatie van belang is. In onze praktijk vormen jou wensen en persoonlijke situatie het uitgangspunt. Wij beschikken over de kennis, de expertise en de contacten met leveranciers van financiële producten die daarvoor nodig zijn.

Je bent bij ons vrij in de (eind)keuze van aanbieder(s) en product(en). Wij gaan je daarbij, met onze professionele kennis en ervaring, ondersteunen in het maken van deze selectie.

Daarop aansluitend helpen wij je met het aangaan van overeenkomsten tussen jou en de financiële instelling van je keuze. Ook daarna blijven wij je begeleiden met onze advisering. Indien het nodig en wenselijk is, onderhouden wij namens jou de contacten met de leveranciers van deze financiële producten.

Wat verwachten wij van jou?
Om ons werk goed te kunnen doen, in overeenstemming met je verwachtingen en onze afspraken, vragen wij je ons tijdig en volledig te informeren over alle zaken die in het kader van door jou te sluiten of afgesloten overeenkomsten met financiële instellingen van belang zijn. Het gaat in het bijzonder om wijzigingen in je persoonlijke situatie of samenlevingssituatie (zoals: geboorte, samenwonen, huwelijk, echtscheiding, overlijden, verhuizing enz.) Wij verwachten van je dat je ook zelf de ontvangen stukken op juistheid controleert en ons daarover informeert.

Betalingen verzekeringen
Betaling van verzekeringspremies (per maand, kwartaal, halfjaar, jaar) dien je rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij te voldoen. Blijft betaling uit, dan kan de verzekeraar de dekking opschorten of zelfs beëindigen. Mocht deze situatie zich dreigen voor te doen, dan zullen wij je tijdig waarschuwen.

Hoe worden wij beloond?
De kosten van onze werkzaamheden worden gefinancierd door de verzekeraar waarmee wij je in contact brengen. Indien wij je rechtstreeks, dat wil zeggen buiten de door jou te betalen premie, kosten in rekening brengen, informeren wij je hierover vooraf.

Hoe worden onze medewerkers beloond?

Onze medewerkers ontvangen een vast en marktconform maandsalaris en vakantiegeld, een pensioenregeling en studiefaciliteiten. Wij kennen geen variabele beloning.

Wettelijke verplichtingen
Ons kantoor heeft volgens de Wet op het financieel toezicht (WFT) een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer AFM nr. 12043639, voor het uitoefenen van ons bedrijf.
De privacy van je persoonlijke gegevens is bij ons gewaarborgd; ons bedrijf is ingeschreven bij het College Bescherming Persoonsgegevens aansluitnummer; m1140055.

Wij streven ernaar je goed en zorgvuldig van dienst te zijn. Toch kan er wel eens wat fout gaan; voor die gevallen zijn wij toereikend verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid.

Beëindiging van de relatie
Je hebt het recht de relatie met ons kantoor te beëindigen op het door jou gewenste moment, zonder opzeggingstermijn en zonder kosten. Indien er verzekeringen via ons kantoor zijn gesloten, kun je de verzekeringsmaatschappij(en) verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar een andere adviseur van je keuze. Van onze kant zijn ook wij vrij de relatie met jou te beëindigen. Ook in dat geval kun je de verzekeraar(s) verzoeken je bij ons lopende verzekeringen over te boeken naar een andere adviseur.

Klachtenregeling
Klachten over onze dienstverlening nemen wij serieus en lossen wij graag in goed overleg met je op. Vanuit onze interne klachtenprocedure kunnen wij nagaan hoe wij tot een oplossing kunnen komen. Mocht dat niet tot uw tevredenheid lukken, dan heb je de mogelijkheid je klacht voor te leggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)(aansluitnummer; 300.016327). Informatie over het Klachteninstituut kun je vinden op de website www.kifid.nl.
Het Kifid is ook bereikbaar op het volgende postadres:

Kifid
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG